Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Global Green Ice.

1.Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Global Green Ice opgestelde aanbiedingen en tussen haar en de wederpartij gesloten huurovereenkomsten alsmede aanbiedingen en gesloten overeenkomsten (van opdracht) ten aanzien van artiesten. De wederpartij ten aanzien van dergelijke aanbiedingen en overeenkomsten wordt hierna steeds genoemd: huurder. Toepassing van door de huurder ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor afwijkende afspraken is een schriftelijke bevestiging nodig van Global Green Ice.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Prijzen en / of prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en zijn alleen van toepassing op de desbetreffende aanbieding en / of overeenkomst.

2.2. De prijzen en prijsopgaven genoemd in aanbiedingen en overeenkomsten, kunnen schrijf- en / of tikfouten bevatten, Global Green Ice is hiertoe in staat de prijzen en prijsopgaven te corrigeren, dit schriftelijk te melden aan huurder. De huurder, indien Global Green Ice de prijs heeft verhoogd, heeft recht om de overeenkomst binnen 3 maanden te laten ontbinden, tenzij de prijsverhoging vanwege wettelijke voorschriften verplicht is verhoogd.

2.3. Overeenkomsten komen in eerst instantie tot schriftelijke orderbevestigingen van Global Green Ice of  door (begin van) feitelijke uitvoering door Global Green Ice van de verhuur.

2.4. Door of vanwege Global Green Ice verstrekte documentatie, gebruiks- en andere adviezen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.5. Huurder, of diens gemachtigde, is verplicht, op aangeven van Global Green Ice, bij aflevering van het verhuurde te tekenen voor ontvangst van het gehuurde.

3. Betaling

3.1. Alle genoemde prijzen door Global Green Ice zijn in Euro’s opgegeven exclusief 21% BTW, tenzij dit schriftelijk anders aangegeven is.

3.2. De te betalen factuur dient volbracht te zijn voor het ophalen van het gehuurde bij Global Green Ice, danwel voor het afleveren van het gehuurde door Global Green Ice.

3.3. 75% van het volledige bedrag van de factuur dient binnen 7 dagen na factuurdatum aan Global Green Ice betaald te zijn De overige 25% van het volledige bedrag dient een week voor de uitvoeringsdatum betaald te zijn.  Tenzij dit schriftelijk en met toestemming van Global Green Ice anders overeengekomen is.

3.4. Indien huurder, of diens gemachtigde, de betaling van de factuur aan Global Green Ice niet binnen de gestelde betalingsvoorwaarden voldoet, dan is huurder, of diens gemachtigde daarover de wettelijke rente verschuldigd, op het moment van verzuim.

3.5. De tengevolge van in gebreke blijven van de huurder ontstane kosten van invordering, gerechtelijke zowel buitengerechtelijke, komen voor rekening van huurder of diens gemachtigde. De buitengerechtelijke kosten worden begroot op minimaal 15% van het openstaande totaalbedrag met de daarover te berekenen verschuldigde rente.  

4. Annulering

4.1.Annulering door de huurder is mogelijk tot 24 uren voor het moment van uitvoering van de overeenkomst. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Global Green Ice zal als annuleringsdatum hanteren, het moment van ontvangst van de schriftelijke annulering.

4.2.1. Bij annulering tussen de 6 maanden tot 3 maanden voor uitvoering van de overeenkomst, is huurder 25% van het overeengekomen totaalbedrag verschuldigd.

4.2.2. Bij annulering tussen de 3 maanden tot 1 maand voor uitvoering van de overeenkomst, is huurder 50% van het overeengekomen totaalbedrag verschuldigd.

4.2.3. Bij annulering tussen de 4 weken tot 1 week voor uitvoering van de overeenkomst, is huurder 60% van het overeengekomen totaalbedrag verschuldigd.

4.2.4. Bij annulering tussen de 7 dagen tot 24 uur voor uitvoering van de overeenkomst, is huurder 75% van het overeengekomen totaalbedrag verschuldigd.

4.2.5. Bij annulering binnen 24 uren voor uitvoering van de overeenkomst, mag Global Green Ice 100% van het totaalbedrag in rekening brengen.

4.3. Global Green Ice heeft het recht de overeenkomst te annuleren dan wel het tijdstip van verhuur in overleg met huurder te wijzigen, tot 7 dagen voor uitvoering van de overeenkomst. Hieraan kan huurder geen schadevergoedingen, van welke aard dan ook, ontlenen.

5. Voorwaarden met betrekking tot verhuurde objecten

5.1. De verhuurde objecten blijven eigendom van Global Green Ice en mogen niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend zonder schriftelijke toestemming van Global Green Ice.

5.2.1. Het verhuurde kan zowel begeleid als onbegeleid in huur worden afgestaan. Onder begeleid verhuren wordt verstaan, dat de vennootschap, naast het afstaan in gebruik van het verhuurde, tevens personen ter beschikking stelt ter bediening, instructie, verzorging en bewaking van de in gebruik gegeven zaken en zulks als zodanig schriftelijk is overeengekomen.

5.2.2. Onder onbegeleid verhuren wordt verstaan het in huur afstaan van het verhuurde zonder dat personen ter beschikking worden gesteld voor de bediening, instructie, verzorging en bewaking van het verhuurde.

5.3. In geval van onbegeleid verhuren is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming en/of installatie te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Eventuele gebreken en/of beschadigingen dienen terstond aan Global Green Ice kenbaar te worden gemaakt bij gebreke waarvan de huurder geacht wordt het verhuurde zonder gebreken en beschadigingen te hebben ontvangen en zal de huurder aansprakelijk zijn voor de na retournering van het verhuurde geconstateerde gebreken en/of beschadigingen.

5.4. De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd en het verhuurde zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. De huurder dient als een goed huisvader voor het verhuurde zorg te dragen. Het verhuurde dient door huurder aan Global Green Ice, in dezelfde staat als dat het verhuurde ontvangen is zoals bedoeld in artikel 5.3., te worden teruggegeven.

5.5. Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Global Green Ice geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, zagen, lassen, spijkeren enzovoorts.Indien de huurder de in dit artikel verboden handelingen toch verricht en Global Green Ice hiervan schade ondervindt, is de huurder gehouden deze schade op eerste aanzegging aan Global Green Ice te vergoeden. Indien door deze schade Global Green Ice haar verplichtingen jegens de huurder niet of niet volledig meer na kan komen, kan de huurder geen aanspraak maken op reductie der huurpenningen.

5.6. Indien het verhuurde per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht, indien het verhuurde niet des avonds voor vier en twintig uur terug is gebracht op de daartoe door de verhuurder aangegeven plaats of zoveel eerder als overeengekomen is. Bij langer gebruik van het verhuurde dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht. De huurder kan uit het bovenstaande niet afleiden, dat een éénzijdige verlenging van de huurovereenkomst is toegestaan.

5.7. Voor zover het bepaalde in de artikelen 5.1. tot en met 5.6. afwijkt van andere bepalingen in deze algemene voorwaarden dan prevaleren de artikelen 5.1. tot en met 5.6.

5.8. Global Green Ice is gemachtigd tijdens evenementen op locatie foto- en videomateriaal te maken en deze te gebruiken als promotiemateriaal, tenzij voorafgaand aan de uitvoering van de huurovereenkomst schriftelijk bezwaar is gemaakt door huurder aan Global Green Ice.

6. Locatie / Bereikbaarheid

6.1. De locatie voor het leveren van het gehuurde dient vooraf gemeld te zijn aan Global Green Ice.

6.2. Tenzij anders aangegeven, dient de locatie tot 2 meter aan twee zijden van de schaatsbaan vrij toegankelijk te zijn voor een vrachtwagen met een ledig gewicht van 6.500 kg en een maximaal totaal gewicht van 12.000 kg. De eventuele doorgangen waardoor de heftruck zich dient te bewegen dient minimaal 3,50m breed en 4m hoog te zijn.

6.3. Wanneer de locatie niet goed bereikbaar is voor het genoemde in artikel 6.2., dient dit voorgaand voor uitvoering van de huurovereenkomst gemeld te worden aan Global Green Ice.

6.4. De oppervlakte van de locatie, waar de producten geïnstalleerd worden, dient, voor aanvang van de opbouw, egaal, schoon, sneeuw- en ijsvrij en niet flexibel te zijn.

6.5. De oppervlakte van de locatie, waar de producten geïnstalleerd worden, en toegangsweg hier naartoe dient voldoende verlicht te zijn.

6.6. U zorgt voor een goede water en stroom voorziening

7. Aansprakelijkheid

7.1. Ingeval van beschadiging aan het verhuurde, is huurder aansprakelijk voor de daarmee verband houdende schade (waaronder bedrijfsschade) al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet.

7.2. In geval de huurder zelf het transport van het verhuurde verzorgt, vangt de aansprakelijkheid van de huurder en de verplichting van de huurder als hierboven in artikel 5.5. genoemd aan, zodra het verhuurde aan de huurder is afgegeven en ter beschikking is gesteld.

7.3. Global Green Ice is enkel aansprakelijk voor door de huurder geleden schade aan personen en andere zaken dan het verhuurde, voor zover deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde en het gevolg is van opzet of grove schuld van Global Green Ice of van door haar ingeschakelde hulppersonen. Deze bepaling geldt slechts voor zover Global Green Ice een overeenkomst heeft gesloten met een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de betekenis van boek 6, titel 5, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.

7.4. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in het geval van opzet of grove schuld, is Global Green Ice niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de zijde van huurder als bij derden. De huurder vrijwaart Global Green Ice terzake van eventuele vorderingen van derden.

7.5. Indien Global Green Ice ingevolge het voorgaande gehouden is de schade die de huurder lijdt, te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. Voor andere dan de in voorgaand artikelen bedoelde schaden die de huurder mocht lijden, is Global Green Ice nimmer aansprakelijk. Deze beperking geldt niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Global Green Ice of haar leidinggevende ondergeschikten.

7.6. De rechtsvordering tot schadevergoeding van de huurder jegens Global Green Ice ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van een jaar, nadat de huurder bekend is geraakt met de schade of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn.

8. Overmacht

8.1. In geval van overmacht is Global Green Ice bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

8.2. Met overmacht wordt bedoeld elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd waaronder begrepen onder andere het niet voldoen door leveranciers van Global Green Ice aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, wateroverlast, staking, werkonderbrekingen, import- of handelsverboden, uitsluiting en andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken.

8.3. Indien zich weersomstandigheden voordoen, waarin het gebruik van het materiaal dan wel voor de gebruikers en/of begeleiders, kan Global Green Ice het gebruik van het verhuurde stilleggen. Indien hierdoor de aanvang van de gebruiksmogelijkheden niet op het juiste tijdstip plaats heeft gehad, heeft de huurder geen recht op schadevergoeding en kan Global Green Ice nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel door huurder geleden schade.

9. Ontbinding

9.1. Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Global Green Ice bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst in onvoltooide staat te ontbinden, indien de huurder:

9.1.1. surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;

9.1.2. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;

9.1.3. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor Global Green Ice voorzienbaar is dat de huurder daarin zal tekortschieten.

9.2. Ontbinding en opschorting geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat Global Green Ice gehouden is tot enige schadevergoeding.

9.3. Alle vorderingen die Global Green Ice in deze gevallen op de huurder mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

10. Slotbepalingen

10.1. Indien een of meer bepalingen uit de tussen Global Green Ice en de wederpartij gesloten overeenkomsten niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch fictieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

10.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden dienen als bijzondere voorwaarden in de overeenkomst van verhuur en huur te worden opgenomen.

10.3. Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.4. Elk geschil tussen Global Green Ice en de huurder zal door de Rechtbank dan wel de Kantonrechter in de plaats of het arrondissement/kanton waarin Global Green Ice is gevestigd worden beslecht. Dit artikel geldt niet in het geval de huurder natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de betekenis van boek 6, titel 5, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.